22b 2.-MAAP_Yaguas_a_v2_es (1)

May 28, 2021

Image 22b. Yaguas Deforestation analysis. Data: USGS, PNCB/MINAM, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, MINAGRI, SERNANP